Veri Tabanı(Database) Nedir ?

Veritabanı Nedir ? Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi ve
  02 Nisan 2020  /    Ali  /    1108  /    0

Veri Tabanı(Database) Nedir ?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

 

Veritabanı Türleri

1) Paylaşmalı Veritabanları (Distiributed Databases): Birden fazla fiziksel ortamda depolanan veritabanlarına paylaşımlı veritabanı denir. Bir veritabanının paylaşımının iki temel yolu vardır. Birinci yol, merkezi veritabanını kısımlara ayırmaktır. Böylece her uzak işlemci kendi yerel alanına hizmet etmek için gerekli veriye sahip olur. İkinci yolda ise merkezi veritabanı tüm uzak noktalara kopyalanır.

2) Nesne Ağırlıklı Veritabanları (Object-Oriented Databases): Çizimlerin, grafiklerin, imajların, fotoğrafların, seslerin ve tüm hareketli video gösterimlerini otomatik olarak canlandıracak ve paylaşılacak nesneler olarak depolayan veritabanıdır. Bu veritabanı finans ve pazarlama alanında kullanılıyor. Nedeni; finans ve pazarlamanın ekonomik koşullardaki değişimlerine en uygun cevap veren depolama sistemi nesne ağırlıklı veritabanıdır.

3) Hiper Medya Veritabanları (Hypermedia Databases): Kullanıcı, modülden modüle geçmek için, kendi yolunu kendi seçebilir. Bilgi şeması önceden belirlenmiş organizasyon şemasını gerektirmez. Her modül ekranda gösterilebilir ve gösterilen modülle diğer veritabanları modülleri arasındaki bağlantıları da gösterebilir.

4) Çok Boyutlu Veri Analizi: Bu analiz kullanıcıyı aynı veriyi çok farklı boyutlarıyla görme olanağına kavuşturulur. Örneğin Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerinde somun, cıvata, sıhhi tesisat ve vida gibi dört farklı ürün satan bir işletme bunların fiili satışlarını görmek için kullanılabilir.

5) Veri Bankaları: İşletmedeki tüm personelin beklentilerine uygun, bütünleşik, güncel ve tarihi verileri depolayan veritabanı yazılımlarına Veri Bankaları denir. İç ve dış kaynaklardan duruma göre anlık, saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak derlenen veriler veri bankasında kopyalanır. Bu veriler girişimin değişik birimlerdeki yönetim açılımlarında kolayca kullanılabilecek şekilde standartlaştırılır ve bütünleştirilir. Girişimdeki herkes veri bankasına girebilir ama değişiklik yapamazlar.

 

Veritabanı Sorgulamaları

Fiziksel tasarım gerçek veri girişi ve denemelerle bitirilir. Veritabanı sistemleri teknolojik değişmelere ve kullanıcıların gereksinimlerindeki değişikliklere bağlı olarak sürekli olarak değişikliklere uğrarlar. Belli bir süre sonunda da her azılımda olduğu gibi, güncelliklerini kaybederek ömürlerini bitirirler. Veri tabanı sistemleri üzerinde yapılan en önemli işlem sorgulamadır. Sorgulamada tek bir tablo kullanılacağı gibi birden çok tablo da aralarındaki ilişkiye bağlı olarak, çapraz olarak sorgulanabilir. Sorgulama için QBE (Query By Example-Örnekle Sorgulama), veya SQL (Structured Query Laguage- Yapısal Sorgulama Dili) araçları kullanılmaktadır. Bu araçlar çoğu kez, yukarıda adı geçen veri tabanı işletim sisteminin bir parçası olarak sunulmaktadır.

 

Veritabanı Tasarımı

Bir veritabanı tasarımı iki aşmada gerçekleştirilir; bunların ilki Mantıksal Tasarım, ikincisi ise Fiziksel Tasarımdır. Mantıksal tasarım kullanacak veri tabanı işletim sisteminden bağımsız olarak yapılan çalışmalardan oluşurken, fiziksel tasarımda mantıksal tasarımda ortaya çıkan nesneler bir veri tabanı işletim sistemi kullanımı ile gerçekleşir.

 

Mantıksal Tasarımın Evreleri:

a) Problemin tanımlanması,
b) Kullanılmakta olan sistemin irdelenmesi, ve sistem içindeki hareketlerin bulunması,
c) Veritabanını kullanacak olanların gereksinimlerinin ortaya konulması,
d) Veritabanını oluşturacak varlıkların ve özelliklerinin belirlenmesi,
e) Yaratılması düşünülen raporların belirlenmesi,
f) Tabloların normalize edilmesi.

Fiziksel Tasarım Evreleri:

a) Varlıkların yaratılması,
b) Form tasarımının gerçekleştirilmesi ve veri girişinin sağlanması,
c) Rapor tasarımının uyarlanması,
d) Veritabanı kullanımını kolaylaştıracak destek programların ve kullanıcı ara biriminin yazılması
e) Veritabanı sisteminin denenmesi ve doküman hazırlanması.

 

Çevrenizle Paylaşın :